SERVICII OFERITE

  Pe baza termenilor contractului încheiat între investitor si dirigintele de santier, acesta din urma poate presta urmatoarele servicii:

În perioada de pregatire a executarii lucrarilor:
1. Verifica existenta autorizatiei de construire, precum si îndeplinirea conditiilor legale prevazute de aceasta.
2. Verifica corespondenta dintre prevederile autorizatiei si cele ale proiectului.
3. Studiaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile prevazute pentru realizarea constructiilor.
4. Verifica existenta tuturor pieselor scrise si desenate si corelarea acestora.
5. Controleaza respectarea prevederilor cu privire la verificarea proiectelor de catre verificatori atestati pentru cerintele stabilite prin Legea 10/1995.
6. Verifica existenta în proiect a prevederilor fazelor determinante si a programului de control al proiectantului.
7. Dupa caz, participa la pregatirea licitatiilor pentru executarea lucrarilor.
8. Participa la elaborarea contractelor si raspunde de introducerea în acestea a prevederilor referitoare la calitate.
9. Preda executantului amplasamentul liber de orice sarcina si bornele de reper precizate de proiect.
10. Participa împreuna cu proiectantul si executantul la trasarea generala a constructiei.
11. Preda constructorului terenul rezervat pentru organizarea de santier.

În perioada de executare a lucrarilor:
1. Urmareste realizarea constructiei în conformitate cu prevederile contractului, a proiectelor, a caietelor de sarcini si a reglementarilor tehnice în vigoare.
2. Verifica respectarea tehnologiilor de executie, în vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut în documentatia tehnica, în contract si în normele tehnice în vigoare.
3. Interzice utilizarea de lucratori neautorizati pentru lucrarile la care reglementarile tehnice au prevederi în acest sens.
4. Efectueaza verificarile prevazute în normele tehnice si semneaza documentele întocmite ca urmare a verificarilor.
5. Participa la verificarea în fazele determinante si la întocmirea proceselor verbale de lucrari ascunse.
6. Verifica respectarea legislatiei cu privire la materialele utilizate.
7. Interzice utilizarea de materiale, semifabricate si prefabricate necorespunzatoare sau fara certificate de calitate, fara agrement tehnic pentru materiale netraditionale sau din import sau fara declaratie de conformitate a calitatii.
8. Interzice utilizarea de tehnologii noi, fara agrement tehnic.
9. Asista la prelevarea probelor de la locul de punere în opera, conform caietelor de sarcini si normativelor în vigoare precum si a clauzelor contractuale speciale.
10. Urmareste executarea lucrarilor pe tot parcursul lor, admitând la plata numai lucrarile corespunzatoare din punct de vedere calitativ.
11. Cere executantului, dupa caz, sistarea executiei, demolarea lucrarilor executate necorespunzator si refacerea lor numai în baza solutiilor elaborate de proiectant sau de persoane abilitate prin lege pentru elaborarea acestora si vizate de verificatorul de proiecte atestat MLPAT.
12. Transmite proiectantului pentru solutionare sesizarile proprii, ale organelor abilitate precum si ale altor participanti la realizarea constructiei privind neconformitatile si neconcordantele aparute pe parcursul executiei.
13. Verifica respectarea cerintelor stabilite de Legea nr. 10 /1995 privind calitatea în constructii în cazul efectuarii de modificari ale documentatiei sau adoptarii de noi solutii care schimba solutiile initiale.
14. Efectueaza, în numele investitorului, activitatea de verificare valorica si decontare a lucrarilor executate.
15. Urmareste respectarea programului de asigurare a calitatii la executant.
16. Preia documentele de la executant si proiectant si completeaza cartea tehnica a constructiei cu toate documentele prevazute de reglementarile legale.
17. Urmareste dezafectarea lucrarilor de organizare si preda terenul detinatorului acestuia.

La receptia lucrarilor:
1. Participa la receptia lucrarilor, pune la dispozitia membrilor comisiei de receptie documentele cartii tehnice a constructiei.
2. Urmareste rezolvarea problemelor constatate sau recomandate de comisia de receptie.
3. Preda investitorului actele de receptie împreuna cu cartea tehnica a constructiei.

În perioada dintre receptia la terminarea lucrarilor si receptia finala:
1. Urmareste rezolvarea remedierilor cuprinse în anexa procesului verbal de receptie la finalizarea lucrarilor.
„Asistentă tehnică pentru supervizarea lucrărilor de constructie a infrastructurii rutiere si feroviare de acces la podul peste Dunăre de la Calafat – Vidin” – beneficiar Ministerul Transporturilor,finantare ISPA (subcontractor de specialitateal SC Consis Proiect SRL);

„Platinum Bussiness and Convention Centre – Glass House” - beneficiar SC WILLBROOK CONSTRUCT SRL – clădire de birouri clasa A, S+P+5E, 63.000 mp;